Algemene Voorwaarden Panettone Store

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Panettone Store;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Panettone Store: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Panettone Store georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van Panettone Store

Panettone Store
Zuiderpassage 7, 5216 HK te Den Bosch
KVK: 83941223
BTW: NL863042144B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Panettone Store en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Panettone Store zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Situaties die buiten deze algemene voorwaarden vallen zullen op een case-by-case basis behandeld worden.
 6. In het geval van onduidelijkheden over deze algemene voorwaarden wordt geadviseerd contact op te nemen met Panettone Store.
 7. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet geldig zijn of ongeldig worden verklaard door een rechterlijke instantie, dan heeft dit enkel betrekking op de betreffende bepaling en niet op de gehele algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Panettone Store gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Panettone Store niet, en Panettone Store is dan ook niet verplicht deze artikelen te leveren.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 
 • de prijs inclusief belastingen
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Panettone Store de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan Panettone Store zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duur transactie.
 • alle afbeeldingen in de webshop zijn indicatief en geen aanleidingen geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, maar Panettone Store kan niet kunt garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De klant heeft de mogelijkheid tot vooruit -of achteraf betalen van de bestelling.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Panettone Store onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Panettone Store is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Panettone Store passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Panettone Store daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Panettone Store kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Panettone Store op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Panettone Store heeft altijd het recht heeft om een bestelling te weigeren c.q. te annuleren binnen 14 aantal dagen na bestelling.
 6. De overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van het bestelde product(en).
 7. Panettone Store zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 8. het bezoekadres van de vestiging van Panettone Store waar de consument met klachten terecht kan;
 9. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 10. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 11. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Panettone Store deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 12. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 13. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van een Panettone heeft de consument niet de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Vanwege het feit dat Panettone een etenswaar is met een beperkte houdbaarheid, kan deze niet retour worden verzonden. Een retournering van een Panettone is enkel mogelijk wanneer deze verkeerd, beschadigd of incompleet bezorgd wordt. 
 2. Mocht er sprake zijn van één van bovengenoemde redenen dan zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking en in dezelfde staat retourneren conform de door Panettone Store verstrekte redelijke en duidelijke instructies.   
 3. De klant zal op voorhand Panettone Store schriftelijk informeren via info@panettonestore.nl
 4. De klant verplicht is om binnen 14 dagen na ontvangst van alle producten bekend te maken dat het product verkeerd, incompleet of beschadigd bezorgd is. Vervolgens heeft de klant nogmaals 14 dagen om het product te retourneren.
 5. Indien de klant niet binnen 14 dagen heeft laten weten dat het product niet voldoet, dan is de koop een feit.
 6. Producten kunnen retour gezonden worden naar: Zuiderpassage 7, 5216 HK Den Bosch

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien het bestelling incompleet, beschadigd of de verkeerde producten bevat, zal Panettone Store de retourkosten voor haar rekening nemen.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Panettone Store dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Panettone Store kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Panettone Store dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. de/het verkeerd(e) product(en) bevat;
 4. incompleet zijn;
 5. die zichtbare gebruikerssporen bevatten;

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Panettone Store producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Panettone Store geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Panettone Store dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen en de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. Alle belastingen en accijnzen, van welke aard dan ook, die nu of in de toekomst door de overheid worden geheven, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij de verkoop of het vervoer van de gedekte goederen, moeten door de Klant worden betaald en zijn ten laste van de Klant.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

   1. Panettone Store staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Panettone Store er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
   2. Panettone Store biedt een garantieregeling van 12 maanden voor fabrieksfouten, defecten e.a. tekortkomingen aan. Indien de consument een tekortkoming ontdekt, kan hij/zij e-mailen op info@panettonestore.nl en zal het defecte onderdeel of het gehele product vervangen worden.
   3. Klant dient bij ontvangst van producten direct zijn/haar bestelling en producten te controleren. Indien sprake is van verkeerd geleverd product, ondeugdelijk of incompleet product moet de klant dit direct moet melden, binnen een termijn van 7 dagen.
   4. De garantie vervalt bij zaken die duidelijk veroorzaakt zijn door eigen toedoen van de klant, zoals krassen, breuken en oneigenlijk gebruik. Ook als de klant zelf heeft geprobeerd om het product te repareren, vervalt de garantie.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

   1. Panettone Store zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
   2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Klant is zelf verantwoordelijk voor evt. wijzigingen in NAW gegevens.
   3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
   4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Panettone Store het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
   5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Panettone Store zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Panettone Store.
   6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Panettone Store tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Panettone Store bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
   7. Indien Panettone Store een levertermijn overschrijdt heeft dit niet tot gevolg dat klant een schadevergoeding ontvangt.
   8. Indien een bestelling uit meerdere producten bestaat en 1 of meerdere producten hiervan niet op voorraad zijn, zal Panettone Store wachten met verzending totdat alle producten tezamen verstuurd kunnen worden.

 

Artikel 12 – Betaling

   1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen in geval van achteraf betalen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
   2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Panettone Store te melden.
   3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Panettone Store behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
   4. Op verschillende betaalmethodes als IDEAL zijn ook specifieke voorwaarden van toepassing van de betreffende bedrijven. Panettone Store heeft geen invloed de inhoud van deze voorwaarden.
   5. Bij verkoop aan zakelijke klanten: De betalingstermijn bedraagt tenzij anders schriftelijk overeengekomen 30 dagen na factuurdatum en betaling dient zonder aftrek en/of verrekening te geschieden. Blijft betaling uit binnen voornoemde betalingstermijn of een andere schriftelijk overeengekomen termijn, dan is de zakelijke afnemer een rentevergoeding van 2% per kalendermaand  vanaf datum verzuim verschuldigd, een gedeelte van een kalendermaand voor een volle gerekend. Telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. In afwijking van artikel 6:43 en 6:44 BW worden de door zakelijke afnemer gedane betalingen steeds toegerekend tot de oudste vordering. Betalingen strekken eerst in mindering op de (incasso)kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente, en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
   6. Buitengerechtelijke kosten: Indien de zakelijke afnemer niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, wordt de vordering uit handen gegeven aan het Invorderingsbedrijf. Alle kosten vallende op de  invordering komen ten laste van de zakelijke afnemer. Vanaf datum verzuim is zij naast de hoofdsom immer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten bedraagt minimaal 15% van de totale openstaande hoofdsom inclusief BTW en rente, met een minimum van 375 euro, een en ander in afwijking van artikel 6:96 lid 5 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en onverminderd het recht van Panettone Store  om een hoger bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten te vorderen indien zij aantoont deze te hebben gemaakt. Indien Panettone Store haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is zakelijke afnemer van Panettone Store gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan. Deze vergoeding van de kosten zal steeds, zodra (interne of externe) juridische bijstand door Panettone Store is ingeroepen, respectievelijk door Panettone Store incasso maatregelen worden genomen, zonder dat enige nadere vorm van bewijs nodig is, in rekening worden gebracht en door zakelijke afnemer verschuldigd zijn.

 

Artikel 13 – Klachtenregeling

   1. Panettone Store beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
   2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Panettone Store, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
   3. Bij Panettone Store ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Panettone Store binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
   4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
   5. Indien de klacht terecht is, zal Panettone Store in overleg met de klant tot een geschikte oplossing komen, zij het terugbetaling of een vervangend product.
   6. Klachten kunnen gemeld worden via email of telefoon.

 

Artikel 14 – Geschillen

   1. Op overeenkomsten tussen Panettone Store en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien klant woonachtig is in het buitenland.
   2. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten van geschillen.
   3. In het geval van een geschil zal dit eerst onderling wordt beslecht voordat het wordt voorgelegd aan een rechter.

 

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Bij vertaling van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

Updating…
 • Geen producten in de winkelwagen.